Primetech Corporation

Koishikawa-Daikoku Bldg 9F, 1-3-25 Koishikawa, Tokyo, 112-0002 JAPAN